Disponibles tots els continguts del Marketplace de Tarragona del passat 18 d’octubre

Tots els continguts del MKT de Tarragona del passat 18 d’octubre ja els teniu disponibles en aquest web